Genel

ÖZ FİNANS- İŞ  GENEL BAŞKANI AHMET EROĞLU: “HER DAİM HEMŞERİLERİMİN YANINDAYIM”

Ankara’da üst düzey bürokratları ziyaret ederek Osmaniye’nin sorunlarını anlatan ve hizmet projelerini sunan Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail KAYA, Genel merkezi Ankara’da olan Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı hemşerimiz Ahmet Eroğlu’nu da  ziyaret ederek ekonomi, Osmaniye  ve ülke gündemine dair istişarelerde bulundu.

Samimi bir ortamda karşılanan ve ağırlanan İsmail Kaya, duyduğu memnuniyeti “Sayın Başkanımıza misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diyerek dile getirdi.

Hak- İş Konfederasyonuna bağlı Öz Finans-İş Sendikasının başarılı  Genel Başkanı hemşerimiz Ahmet Eroğlu da kapısının tüm hemşerilerine her daim  açık olduğuna dikkati çekerek,  onların başkentteki sorunlarına yardımcı olmak için elinden gelen her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

ÖZ FİNANS İŞ SENDİKASINI TANIYALIM

Kısa adı ÖZFİNANS İŞ SENDİKASI OLAN ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI’ dır. Sendika, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde belirtilen İşkollarından 9 sıra numaralı “Banka, Finans ve Sigorta” işkolunda kuruludur. Türkiye çapında faaliyet gösterir.

ÖZ FİNANS-İŞ Sendikası, insan haklarına, evrensel ilkelere, Anayasa ve tabii hukuk ilkelerine saygıyı esas alır. Ülke bütünlüğüne içtenlikle inanır. Üyelerinin hak ve menfaatlerini katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi anlayışı içinde en etkin bir şekilde korumayı ve geliştirmeyi ilke olarak benimser. İnsanı ve emeği yüce değer olarak kabul eder. Bu amaca ulaşmak için yenilikçi, ilkeli ve kararlı mücadeleyi kendisine temel görev sayar.

 Üyelerine yaptıkları işe uygun ve insan haysiyetine yaraşır bir ücret temin etmek için çalışmayı, Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyup, gelişmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almayı, Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak ve hakları bakımından her türlü istismarı önleyecek tedbirleri almayı, Demokrasinin ve özgür sivil toplum yapılanmasının gereğini kendi varlık sebebi sayar. İnsanı temel değer alanı olarak kabul eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, temel insan hak ve özgürlüklerini savunmak ve geliştirmek için mücadele vermeyi, Üyelerinin; mesleki ve teknik eğitimi ile nitelikli işgücünü geliştirerek bilgi çağına hazırlamayı, ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermeyi,Dil, din, ırk, cins, renk, aile, mezhep ve siyasi kanaat farkı gözetmeksizin kendi değerini, manevi mesuliyetini ve toplum hayatındaki görevini bilen bir işçi topluluğu meydana getirmek için hızlı ve güçlü sendikal teşkilatlanma, hür sendikacılık, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarının korunup geliştirilmesi yolunda çaba göstermeyi, Yaşadığımız toplumsal çevre ile ilişkilerin geliştirilmesi, sendikal etkinliklerin işyeri sınırlarını aşarak tüm toplumu ve toplumsal sorunları kuşatması, doğal çevrenin korunması, sivil toplum örgütleri ile ortak hedefler için güç birliği imkânlarının geliştirilmesini, Toplumumuzun, tarihsel birikimini ve kimliğini yansıtacak, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmesini sağlayacak adaletli, özgürlükçü, çoğulcu bir demokratikleşme ile bunun gerektirdiği her alanda ve kurumsal düzeyde yeniden yapılanmasının sağlanmasını ilke olarak kabul eder ve bu yolda mücadele eder.

SENDİKANIN FAALİYETLERİ

Mevzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklanan hak, yetki ve görevleri kullanmaktan başka sendikanın başlıca faaliyetleri şunlardır:

 Toplu iş sözleşmesi imzalamak,Toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak,

 Adli yardım olarak; çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda üyelerini temsilen veya yazılı başvuruları üzerine hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehli olmak, Mevzuat ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek, Bağışta bulunmamak kaydıyla, evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıklar kurulmasına (nakit mevcudunun %5’inden fazla olmamak şartı ile kredi vermek suretiyle) yardımcı olmak,  Greve karar vermek ve grevi yönetmek,

  Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak, milli tasarruf ve yatırımının gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane kurmak, gayesi, ilkeleri ve faaliyetleri doğrultusunda radyo ve televizyonlara program hazırlamak, gazete, mecmua, dergi, bülten, broşür, afiş vb. basın ve yayın organları çıkarmak ve yayımlamak, işçilerin boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirebilmeleri için imkân sağlamak.

  Bağışta bulunmamak şartıyla; üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun %10’undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek,

 Gaye ve ilkelerinin gerektirdiği her nevi mülkü edinmek, edinilen mülkler ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmak,

  Sendika mensuplarının aile fertleri sendikanın manevi üyeleridir. Bu itibarla, sendika mensupları ve aile fertlerinin kültürel, sosyal ve ekonomik düzeylerini yükseltmek için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek,

Nakit mevcudunun % 40’ından fazla olmamak kaydıyla, sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak,

 Ulusal ve Uluslararası işçi kuruluşlarına delege, temsilci, gözlemci göndermek ve çağırmak,

Hasan KILIÇ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik için, Google Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları'na tabi olan Google'ın reCAPTCHA hizmetinin kullanılması gerekmektedir.